Политика за поверителност

Въведение

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на лините данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: www.mirame.bg.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на предоставяни от нас услуги и пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можеш да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Мираме 21 ЕООД („MIRAME“, „ние“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206368064, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. MIRAME е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на някой от следните координати:

Телефон: +359 88 9879 752; e-mail: office@mirame.bg

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

MIRAME събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

 • Създаване и управление на профил за осъществяване на покупко-продажба;
 • Обработване на поръчки, включитено приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, промоционални предложения, нови събития и участия в томболи и игри;
 • Предоставяне на техническа поддръжка чрез мейл кореспонденция;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • Задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

MIRAME спазва следните принципи при обработка на Вашите лични дани:

 • Законосъобразност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви лични данни обработваме:

 • Данни за идентификация (име, фамилия, имейл адрес, телефон, адрес);
 • Трафични данни или обобщени данни за потреблението;
 • Данни, които се предоставят при сключване на договор;
 • Данни за поръчките, тяхното изпълнение, задълженията по договор;
 • Данни за комуникация с клиенти или потребление (имейл, телефон);

Срок на съхранение

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.
Ние съхраняваме Вашите лични данни до осъществяване на целите в настоящата Политика или имате акаунт във www.mirame.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, единствено когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби, например:

1 (една) година – от прекратяване на договора или оконателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхранение на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни улуги;

11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции);

5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. Основания, предвидени в действащото законодателство.

Предоставяне на данни на трети лица

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на доставчици на куриерски услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България и не предоставяме Вашите личи данни в други страни.

Мерки за защита

Ние гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Права на субектите на лични данни

Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправите искания за потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни;
 • Да поискате копие от Вашите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни;
 • Да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни;
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган, ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 • Да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по електронен път на имейл адрес: office@mirame.bg.

Искането следва да съдържа точна информация за:

 • Име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, за да можем да Ви идентифицираме;
 • Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;

„Мираме 21“ ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „Мираме 21“ ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето

„Мираме 21“ ЕООД не се задължава да отговори на искане в скучай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.

Обща информация

Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициативата на „Мираме 21“ ЕООД или на компетентен орган.

В случай на съмнение за нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, можете да упражнявате правата си първо към Администратора, с цел доброволно разрешаване на възникнал пробле. Имате право да подадете жалби и до надзорния орган КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

No products in the cart.